CSR-politikk

Illux A/S vil være en samfunnsansvarlig bedrift som jobber med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. For å sikre at vi lever opp til dette ansvaret har vi etablert en CSR-politikk som ligger til grunn for all aktivitet i bedriften.

CSR-politikken tar utgangspunkt i gjeldende lovgivning, relevante reguleringer og internasjonale konvensjoner. 


1.0 Menneskerettigheter

Illux respekterer menneskerettighetene, og det er helt sentralt for oss at bedriften vår ikke på noen måte forårsaker eller bidrar til brudd på menneskerettighetene. 

Vår menneskerettighetspolitikk tar utgangspunkt i de internasjonale menneskerettighetene og arbeidstakerrettighetene som beskrevet i The International Bill of Human Rights og i de åtte kjernekonvensjonene fra ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen). 


1.1 Ansattes menneskerettigheter

Vi jobber for et trygt og sunt fysisk og psykisk arbeidsmiljø hvor trivselen står i høysetet. Vi sikrer at ansatte har ordentlige arbeidsforhold, herunder at de ikke utsettes for:

 • Fysisk, psykisk eller seksuell vold.
 • Gjeldsslaveri
 • Tilbakeholdelse av lønn (unntak fra dette er spesielle tilfeller der arbeidstakeren gjør seg skyldig i f.eks. tyveri fra arbeidsplassen.)
 • Mobilitets- og/eller bevegelsesbegrensninger
 • Betaling av ansettelsesgebyr eller depositum for å starte i arbeidet
 • Tilbakeholdelse av pass og ID-dokumenter
 • Trusler om angivelse til myndighetene (unntatt særlige straffbare forhold)


1.2 Arbeidstakerrettigheter

Vi følger som et minimum gjeldende lovgivning i forhold til lønn, arbeidstid, hvile, ferie, sykdom, barsel og andre ansettelsesvilkår. Lønn utbetales i lovlige betalingsmidler minst én gang i måneden. 

Illux tar avstand fra alt tvangs- eller pliktarbeid. All ansettelse skjer på frivillig basis, og det er aldri trusler om sanksjoner dersom en person ikke ønsker å bli ansatt i Illux. Arbeidsforholdet er basert på gjensidig samtykke i form av ansettelseskontrakter eller utdanningsavtaler. Dette gjelder alle ansatte uansett timeantall.

Vi tar avstand fra alt barnearbeid. Barn har rett til en barndom og til å gå på skole og få en utdanning, og barnearbeid fratar dem disse rettighetene.

Minimumsalderen for å være ansatt hos Illux A/S er 15 år. For å sikre et trygt og sunt fysisk og psykisk arbeidsmiljø har vi også egne retningslinjer og prosedyrer for våre ansatte under 18 år. Disse inkluderer:

 • Arbeidstiden er organisert på en slik måte at den ikke går ut over de ansattes skolegang.
 • Daglig leder har ansvar for at de unge ikke utsettes for farlig eller tungt arbeid
 • Arbeidsoppgavene skal i hovedsak bestå av lett renhold/opprydding, mindre assistanseoppgaver i produksjonen og/eller pakking av kundeordrer. 

Vi sikrer at de ansatte ikke utsettes for risiko helsemessig, fysisk, mentalt og moralsk. 

Ved ansettelse utarbeides det en kontrakt som undertegnes av begge parter. I samme forbindelse registreres personnummeret, som fungerer som dokumentasjon på at arbeidstaker er fylt 15 år. 

Ved ansettelse av elever gjelder særlige regler som reguleres av fag- og yrkesopplæringsloven. 


1.2.1 Forskjellsbehandling i arbeidsforhold

Hos Illux A/S tar vi avstand fra all diskriminering. Vi sikrer like vilkår for alle ansatte, og vi tillater ikke forskjellsbehandling verken før, under eller etter ansettelse. 

Ved rekruttering legger vi vekt på kvalifikasjoner og erfaring, ikke kjønn, rase, religion eller annet som er i strid med diskrimineringsloven. Avlønning av bedriftens ansatte skjer på bakgrunn av utdanning, erfaring og kvalifikasjoner. 

Illux A/S har ansatte i alderen 15 til 65 år, inkludert flere med psykiske og fysiske utfordringer. Vi ønsker å være en mangfoldig arbeidsplass som kan romme alle. 


1.2.2 Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger

Illux A/S respekterer retten til kollektive forhandlinger og organisasjonsfrihet. Ansatte kan fritt delta i lovlige aktiviteter og slutte seg til og danne arbeidstakerorganisasjoner, samt avstå fra å gjøre det, uten å bli diskriminert eller straffet for å gjøre det. 

Vi anerkjenner dessuten retten til kollektive forhandlinger og organisasjonsfrihet, uansett hvilken arbeidstakerorganisasjon den ansatte måtte slutte seg til. 


2.0 Miljø

I Illux A/S jobber vi systematisk med å redusere klimaavtrykket vårt og sikre en mer bærekraftig produksjon. 

Innsatsen vår på dette området er basert på FNs verdensmål for bærekraftig energi samt ansvarlig forbruk og produksjon. Miljøpåvirkningen fra aktivitetene våre er størst på disse områdene, og det er derfor også her vi kan redusere CO2-avtrykket vårt mest mulig.

Våre spesifikke innsatser og resultater er:

 • Illux A/S er FSC-sertifisert og tilbyr FSC-sertifiserte produkter
 • For å redusere CO2-utslippet under transport, produseres alle produktene internt i Danmark
 • For å minimere avfall produseres alle produkter på bestilling
 • Produksjonen vår går på 100 % fornybar og CO2-nøytral energi produsert med dansk vindkraftGældende fra 2022-08-22